Aviso Legal

1. CONDICIÓNS DE USO

1. A utilización deste sitio web están suxeitos á aceptación plena por parte do/a Usuario/a destas condicións, ou ben daquelas que se atopen vixentes en cada momento no que o usuario acceda o mesmo.

2. Só se permite o acceso e uso das utilidades deste sitio con fines lícitos, axustándose en todo momento o seu uso ás presentes condicións, a lei aplicable en cada momento, así como a moral, boas costumes e orde público. A empresa reservase o dereito a retirar o acceso a este sitio, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que contraveña o disposto neste aviso legal, así como a poñer en coñecemento das autoridades competentes a realización de actividades que poidesen ser constitutivas de delito.

3. A empresa reservase o dereito unilateral de modificar en cualquer momento as presentes condicións así como calesqueira outras condicións xerais ou particulares da súa páxina web. Tamén se reserva o dereito a modificar en cualquer momento a presentación, configuración e localización do Sitio Web, así como os contidos e as condicións requeridas para empregar os mesmos.

4. O/a Usuario/a recoñece que o acceso a este sitio realizase baixo o seu libre consentimento e é responsabilidade exclusiva súa.

5. NORAY, SCP reservase o dereito de poñer en coñecemento da Autoridade competente calquer outro uso que poda atentar contra os seus intereses ou dereitos ou podan ser constitutivos de delito.

6. NORAY, SCP reservase o dereito a poñer fin a este servizo web en cualquer momento sen máis requisito que o aviso nas presentes condicións con 15 días de antelación.

2. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

1. NORAY, SCP, non pode garantir a dispoñibilidade permanente do servizo que ofrece este sitio, nin se fai responsable dos danos e prexuízos producidos ou que podan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, cualquera que sea a súa natureza, que se deriven do uso da información contida no Web este sitio.

2. No caso de que, por un ataque informático, se producisen erros na información facilitada, NORAY, SCP non se fai responsable de tales erros así como dos danos causados polo uso da información derivada de ditos erros.

3. O contido desta web é meramente informativo, non facéndose responsable en ningún momento dos posibles erros producidos na súa presentación. Si desexa información máis detallada, pode poñerse en contacto a través da dirección de correo info[@]espazovagalume.com ou ben por teléfono.

4. NORAY, SCP , non se fai responsable polo contido dos sitios web ós que podan dirixir as súas ligazóns.

3. RÉXIMEN DE PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1. A propiedade industrial e intelectual de cantos logos, emblemas, ou cualquer elemento incorporado no deseño deste sitio pertence en exclusiva a NORAY, SCP. O/a Usuario/a recoñece e acepta estos dereitos. Os elementos desta web sobre os que NORAY, SCP non ten dereitos de propiedade intelectual ou industrial son usados co correspondente permiso.

2. Queda prohibida a reproducción de todo ou parte do contido desta páxina web, así como a súa transmisión ou rexistrado por ningún sistema de recuperación da información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se atope coa autorización previa, por escrito, de NORAY, SCP .

3. Non está permitido eludir o copyright sobre os dereitos de NORAY, SCP , así como eludir ou tratar de eludir os sistemas que haxa ou poda haber de protección dos contidos. Se permite o dereito de cita sempre que se indique a fonte da que provén.

4. Calquer violación dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial deste portal ou dos elementos de NORAY, SCP , será obxecto das oportunas medidas legais para lograr a protección dos mesmos.

4. USO DE COOKIES

Pode consultar a nosa política de cookies aquí.

5. LEXISLACIÓN APLICABLE

1. NORAY, SCP informa que este sitio web atópase aloxado en España, país no que ofrece os seus servizos, e por elo a única lexislación aplicable para resolver calquer conflito respecto á interpretación destas condicións, é a lexislación española, así como os Tratados Internacionais que haxa suscrito España.

2. Mediante a aceptación das presentes condicións de uso, o/a usuario/a se somete á xurisdicción dos Tribunais da cidade da Coruña, para resolver calquer controversia relacionada co apartado anterior.

COMO POÑERSE EN CONTACTO

Si desexa aclarar calquer aspecto acerca das condicións de uso descritas, pode dirixirse ás seguintes direccións: info[@]espazovagalume.com se o fai a través do enderezo electrónico ou ben por escrito a NORAY, SCP , Rúa Castro Chané 10 Baixo, 15006, A Coruña.

DATOS IDENTIFICATIVOS DO PRESTADOR DE SERVIZOS NORAY, SCP

Rúa Castro Chané 10 Baixo, 15006, A Coruña.
Telf 647 92 97 98
info[@]espazovagalume.com

Número de Identificación Fiscal: J70576616

Información actualizada O 06 de Maio do 2019.

×